Leveringsvoorwaarden / algemene voorwaarden.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Joop Breunesse V.O.F.
Abel tasmanlaan 1
Telefoonnummer: 035-5416635
E-mailadres: Info@breunesse.nl
KvK-nummer: 31022959
BTW-identificatienummer: NL803135221B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.|

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van heen en terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; (module,printen,electronica)
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. De Fabrieksgarantie op witgoedapparatuur bedraagt 2 jaar bij huishoudelijk gebruik , zie garantie voorwaarde fabrikant als u hier gebruik van wenst te maken. Op onderdelen en op door uitgevoerde reparaties geven wij 3 maanden garantie, schade die ontstaat door verkeerde installatie door de consument of derde persoon is hier van uitgesloten. Verder hanteren wij de UNETO-VNI richtlijn voor de afhandeling van storingen aan uw apparaat. Voor uitleg kijk bij afschrijvingsmethode en gebruiksverwachtingen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan per ideal of vooruit betaling per bank .
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen kunnen worden voor gelegd aan geschillencommissie Uneto-VNI Elektro of aan de bevoegd rechter.
Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Afschrijvings methode en gebruiksduurverwachtingen witgoed, bruingoed, grijsgoed en telecomapparatuur

Aanleiding

In de Nederlandse wetgeving over consumentenkoop is bepaald dat de verkoper bij een gebrekkig product ook buiten de fabrieksgarantieperiode na aflevering aansprakelijk kan zijn. Vooral bij duurzame gebruiksgoederen is dat mogelijk. In de wetgeving wordt voor de beoordeling van de prestaties van een product gerefereerd aan normale prestaties van soortgelijke producten. De wetgever geeft hiervan echter geen verdere invulling. De wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier wordt begrensd door de gemiddelde ebruiksduur en de consument moet aantonen dat hij een bepaalde gebruiksduur mocht verwachten. Voor zover een bijdrage van de consument in de kosten van vervanging of reparatie op zijn plaats is, gebeurt de verdeling van de kosten van reparatie of vervanging van
een gebrekkig product met de consument aan de hand van de verstreken gebruiksduur in verhouding tot de te verwachte gebruiksduur van het product. Om discussies op de winkelvloer tussen consument en detaillist te beperken, heeft uneto vni een onderzoek laten uitvoeren naar de te verwachte gebruiksduur van elektrotechnische producten.

Onderzoek

In het uitgevoerde onderzoek is het volgende in ogenschouw genomen: Om aan te sluiten aan de dagelijkse praktijk in de detailhandel van wit-, bruin-, grijsgoed en telecomapparatuur is uitgegaan van de productgroepindeling van GfK, die zijn samengevoegd in zeven hoofdgroepen. Omdat de gebruiksduur per consument kan verschillen, is uitgegaan van de gemiddelde gebruiksduur in de praktijk. Bij de vaststelling van de gemiddelde gebruiksduur is meegenomen dat de gebruiksduur van een product door de consument wordt bepaald door economisch-technische factoren (technische levensduur, gebruikskosten) alsook functionele (kwaliteit en functionaliteit van nieuwe producten) en emotionele factoren (vormgeving van nieuwe producten). Uitgangspunt bij kostenverdeling Als uitgangspunt voor de verdeling van de kosten is uitgegaan van de aanschafprijs verminderd met een afschrijving hierop gedurende de periode dat het product gebruikt is. Conform de handelspraktijk is de restwaarde van het consumptiegoed aan het eind van de gemiddelde gebruiksperiode op ‘nul’ gezet. Lineaire afschrijvingsmethode
Vanwege de eenvoud is gekozen voor de systematiek van lineaire afschrijving op de aanschafwaarde gedurende de gemiddelde gebruiksduur. Deze lijn is ook terug te vinden in de uitspraken van de Geschillencommissie Elektro. De kostenverdeelsleutel is daarbij als volgt: Consumentenbijdrage in de reparatie/vervangingkosten (B) = Reparatie/vervangingkosten (R) x Huidige leeftijd (L) / Gemiddelde gebruiksduur (D), dus B= R x L / D.

Voorbeeld: Een apparaat blijkt drie jaar (L) na aflevering een defect te hebben sinds de aflevering (een non-conformiteit) en moet worden gerepareerd. De reparatiekosten (R) bedragen € 150,-. De gemiddelde gebruiksduurverwachting (D) van dit
apparaat is vijf jaar. De consumentenbijdrage (B) voor deze onverwachte reparatie bedraagt € 90,-, hetgeen volgt uit de berekening € 150,- x 3/5 is € 90,-. De detaillist draagt in dit geval € 60,- aan reparatiekosten.

uneto-vni
Bredewater 20 - 2715 CA Zoetermeer
Postbus 188 - 2700 AD Zoetermeer
T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66
www.uneto-vni.nl

2 Afschrijvingsmethode en gebruiksduurverwachtingen
Tabel met gebruiksduurverwachtingen
Op basis van de laatste inzichten is de gemiddelde gebruiksverwachting van 7 productgroepen vastgesteld en vastgelegd in onderstaande tabel. Hieruit kan per productgroep en kwaliteitscategorie de gemiddelde gebruiksduur in jaren worden afgelezen. Wegens het verschil in kwaliteit van producten zijn voor de gemiddelde gebruiksduur drie varianten opgenomen:

1. Hoog: voor producten gepositioneerd in de hogere kwaliteitsklassen.
2. Midden: voor producten gepositioneerd in de midden kwaliteitsklassen.
3. Laag: voor producten gepositioneerd in de lagere kwaliteitsklassen.

Wanneer er door verklaringen van de leverancier of uit eigen ervaring met een bepaald product, type of model andere gebruiksduurgegevens zijn, dan kunnen die worden aangehouden.
Om misverstand te voorkomen wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat met een “product” altijd wordt bedoeld een product dat:

• nieuw en ongebruikt is;
• geen showroom- of winkelmodel is;
• een gebruiks- en dus geen verbruiksproduct is;
• een te verwachten gemiddelde gebruiksduur heeft van twee jaar of meer.

Bij de andere producten gelden namelijk andere verwachtingen.
© uneto-vni mei 2011, 47701
Gemiddelde gebruiksduur in jaren
Productgroep Hoog Midden Laag
Beeld m.u.v. videorecorder 7 6 5
videorecorder 6 5 4
Audio m.u.v. cd- en dvd-speler/recorder 7 6 5
cd- en dvd-speler/recorder 6 5 4
Groot huishoudelijk m.u.v. magnetron 8 6 4
magnetron 5 4 3
Klein huishoudelijk 3
Car equipment (inbouw) 4
Office en gaming 3 2
Portable audio, video, telecom en navigatie 2
Tabel : geschatte gemiddelde gebruiksduur per hoofdproductgroep
Productgroepindeling
-- Onder de groep ‘Beeld’ vallen televisies, settop-boxen,
home cinemasets en satelliettuners.
-- Onder de groep ‘Audio’ vallen versterkers, tuners, audiosystemen
en luidsprekers.
-- Onder de groep ‘Groot huishoudelijk’ vallen wasautomaten,
wasdrogers, koel- en vriesapparaten, vaatwassers,
ovens, kookplaten en afzuigkappen.
-- Onder de groep ‘Klein huishoudelijk’ vallen personal care
en wellness-apparaten, stofzuigers, strijkijzers, luchtbevochtigers,
friteuses, fonduen en grillplaten, keukenapparaten,
waterkokers, koffiezetapparaten en espressoapparaten.
-- Onder de groep ‘Car equipment’ vallen inbouw audio- en
videosystemen, luidsprekers, en navigatie.
-- Onder de groep ‘Office en gaming’ vallen pc’s, laptops,
notebooks, tablet pc’s, e-books, gameconsoles, beamers,
monitors, printers en andere randapparatuur.
-- Onder de groep ‘Portable’ vallen mobiele en draadloze
telefoons, mp3- en mp4-spelers, draagbare navigatiesystemen,
PDA’s, draagbare radio’s, draagbare cd- en
dvd-spelers, draagbare gameconsoles, camcorders,
digitale fotocamera’s, digitale fotolijsten, hoofdtelefoons
en afstandbedieningen.